Att leva i tron

Vi inser att vår tro på Jesus Kristus också måste få många konsekvenser i våra liv.


Dopet

Vi tror att det bibliskt riktiga är att låta döpa sig efter det att man kommit till tro. Så som vår bekännelse till Kristus var ett personligt val ser vi också dopet som ett personligt val. Dopet, såväl som nattvarden, är starka uttryck för vår gemenskap med Kristus, och Hans församling.

 

Att följa Jesus

Vi tror att kallelsen till Jesus är en kallelse till lärjungaskap. Tron måste få djupgående konsekvenser. Varje troende har därför personligt ansvar att studera Bibeln, låta sig uppfyllas av Guds Ande och att leva ett rent och rättfärdigt liv. När vi misslyckas vet vi att Gud förblir en nådefull och barmhärtig Fader. Inför honom får vi bekänna vår synd, och hämta ny kraft. Ständigt.

 

Församlingen

Vi tror att lärjungaskap hos Jesus också innebär medlemskap i Hans församling. Ingen kristen är kallad att leva för sig själv. I gemenskapen med andra troende hämtar vi undervisning och kraft. I gemenskapen använder vi de gåvor Anden ger till var och en, till allas uppbyggnad, tröst och glädje. Så byggs Guds församling på jorden - av många, små lokala grupper och gemenskaper. Vi tror att den kristna församlingen är upprättad av Gud, med uppgift att förkroppsliga Hans kärlek, genom en enad och sann gemenskap. Därför måste Guds församling överskrida de ras-, klass- och könsgränser som finns inom dess gemenskap.

 

Socialt ansvarstagande

Vi tror att vi måste göra Guds kärlek synlig genom att ha omsorg för dem som är berövade rättvisa, värdighet, mat och bostad. Vi tror även att proklamerandet av Guds rike med rättvisa och fred kräver fördömande av all orättvisa och förtryck.

 

Mission

Vi tror att Gud har anförtrott uppgiften, till varje kristen, och till hela kyrkan, att göra Kristus känd över hela världen. Vi tror att vi som proklamerar evangeliet måste gestalta det i ett liv präglat av helighet och kärlek. I annat fall förlorar vårt vittnesbörd sin trovärdighet. Vi tror att varje kristen församling måste vända sig utåt mot sin lokala omgivning med evangeliskt vittnesbörd och uppoffrande tjänst. Dessutom tror vi att Gud kallar hela kyrkan att förmedla hela evangeliet till hela världen. Därför är vi fast beslutna att proklamera det troget, enträget och självuppoffrande, till dess Jesus Kristus kommer åter.

 

Jesu återkomst

Vi tror att Jesus Kristus ska återvända personligt och synligt, i makt och härlighet, för att slutföra sin frälsning och dom. Med ivrig längtan ser vi fram emot den dagen, och en ny himmel och jord, där rättfärdighet ska bo och Gud ska regera för evigt. Under tiden överlåter vi oss själva till tjänst för Kristus och medmänniskor i glädjefull lydnad under Hans auktoritet över hela vårt liv.