Vision och värderingar


Vision

Korskyrkans vision är att alla människor ska lära känna Jesus.

Ledord och tilltal:
Uppmuntra, Utrusta och Utmana. 

   

Våra värderingar

Tillbedjan
Att ära Gud är tillbedjan. Vi vill att våra liv ska präglas av att Gud äras i ord, sång,  musik och handling. Vi vill ha en kultur av tillbedjan i församlingen. Vi vill vara  öppna för Guds närvaro och ge honom utrymme att tala till oss och beröra oss. Vi vill också ha en kultur av tillbedjan i våra liv där vi ärar Gud i vår vardag. 

Tillväxt
Vi vill ha en kultur av handlingar som utbreder Guds rike och gör det synligt. Vi vill  utbreda Guds rike som församling så att människor får ta del av vem Gud är och vad  han gör. Vi vill ha en kultur där vi tror på den helige Andes kraft och verkan, där vi  räknar med Andens gåvor och kraft i det vi gör för att utbreda Guds rike.  

Lärjungaskap
Ett liv tillsammans med Jesus är ett liv i efterföljelse. Vi vill se människor tränas och  växa i överlåtelse och mognad till Kristus, och få en fördjupad relation till honom. Bibeln och bönen är hörnstenar i lärjungaskapet.  

Gemenskap
Gemenskapen med Gud och varandra är nyckel för församlingen. Korskyrkan vill vara  en varm, trygg, öppen och inbjudande gemenskap för alla åldrar, ett hem där vi delar  livet tillsammans. Vi vill ha en kultur där man vågar vara sig själv och där vi  uppskattar varandras olikheter, där man är öppen och inbjudande mot nya  människor.  

Tjänande
Varje kristen är kallad till tjänst, som Jesu lärjungar tjänar vi både Gud och varandra.  Vi tror att Gud har gett oss fantastiska gåvor som han vill att vi ska använda i vårt  tjänande. Vi vill ha en kultur av tjänande där man använder sina gåvor och sina  förmågor på bästa sätt, samt glädje och frihet i tjänandet. 

Generositet 
Vi vill präglas av generositet både till Gud, varandra och dem vi möter. Vi vill vara  goda förvaltare och givare av våra tillgångar.  

Engagemang och passion 
Vi vill ha en kultur där vi tar till vara på varandras idéer och längtan. Vi tror att  evangeliets budskap förkroppsligas genom engagemang och ansvar för vår omvärld och vår miljö.  

Kärlek och enhet 
Gud är enhet och kärlek mellan Fadern, Sonen och Anden. Vi vill ha en kultur där  vi agerar med kärlek till varandra och andra människor, där vi tänker och talar gott  om varandra. Vi vill att enhet ska prägla oss. Olika, men ändå ett.