Mission

Varje kristen är kallad att vara Jesu lärjunge och vinna andra människor för Guds rike. Korskyrkan i Karlstad står därför bakom och stöttar missionsprojekt på flera platser runt om i världen.


Detta sker utifrån missionsbefallningen i Matteus 28:19-20:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Korskyrkan arbetar för att motivera och inspirera  människor att gå ut i mission. Detta görs bland annat genom att:

  • ta fram möjliga program för människor som vill prova missionsarbete
  • skapa mötesplatser runt mission (till exempel missionshelg och andra inslag)
  • jobba med information om mission till församlingen via gudstjänster, anslagstavla och hemsida.

Missionsrådet sköter kontakten med församlingens missionärer. Dessutom sköter de kontakten med Evangeliska Frikyrkan och ser till att arbetet ligger i linje med övrig verksamhet och värderingar i Korskyrkan.

Korskyrkans missionsråd består av Katherine Svensson, Miriam Svensson och Christine Lannerås.

Har du tankar eller några idéer får du gärna kontakta missionsrådet via e-post mission@korskyrkan.com